fbpx

Regulamin

Regulamin

STUDIO PSYCHOLOGICZNE JOANNA WĘGLARZ

§ 1.
Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin szkoleń.
 2. Organizator – organizatorem szkoleń jest Studio Psychologiczne Joanna Węglarz mająca siedzibę w Gdyni, ul Wielkokacka 14/56 81-611 Gdynia, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w dniu 01.02.2016 prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5862085468, REGON: 221747104.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna zainteresowana udziałem w szkoleniu otwartym, bądź biorąca udział w szkoleniu otwartym, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia, bądź została skierowana na szkolenie przez Podmiot zgłaszający Uczestnika.
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie studiopsychologiczne.com, umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Konto – konto klienta na stronie studiopsychologiczne.com, są w nim gromadzone są dane podane przez Uczestnika oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
 6. Administrator – administratorem danych osobowych Uczestników szkoleń jest Organizator. Polityka prywatności stanowi § 9 niniejszego Regulaminu.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Rejestracja jest rozumiane jako zarezerwowanie miejsca poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wpłacenie zadatku bądź całości opłaty za szkolenie.
 3. Kontakt z Organizatorem: e-mail – biuro@studiopsychologiczne.com , tel. – 732 990 905.
 4. Biuro obsługi klienta znajduje się na ul. Rolniczej 12B, 81-651 w Gdyni.
 5. Szkolenie odbędzie się w miejscu i czasie wskazanym i ogłoszonym przez Organizatora.
 6. W przypadku zmian dotyczących szkoleń np. miejsce szkolenia, termin, Organizator poinformuje Uczestników  bezpośrednio przez adres mailowy podany w trakcie rejestracji.

 

§3

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze strony, przeglądania asortymentu strony oraz składania zamówień na szkolenia niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 • włączona obsługa plików cookies;

 

§4

Zakładanie Konta na stronie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres mailowy, adres wysyłki, numer telefonu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

 

§5

Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy b) Płatności elektroniczne
 2. Konieczne jest podane danych do faktury przed wykonaniem płatności. Po zaksięgowaniu wpłaty, nie będzie możliwości zmiany dokumentu.
 3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności są następujące
 • Przelew tradycyjny – wykonanie samodzielnie przelewu na nasze konto. Po wyborze towaru do koszyka, a następnie kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” wybrać formę płatności Przelew bankowy. W mailu potwierdzającym otrzymasz dane, na jakie należy przesłać należność.
 • Przelew automatyczny online – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24. Wystarczy po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę”, podać dane zamówienia i wybrać „Płatność online” (Przelewy24), następnie wybrać swój bank online, aby Klient został przeniesiony do strony logowania banku. Po zalogowaniu otrzyma gotowy formularz przelewu do autoryzacji (całość transakcji w bezpiecznym połączeniu SSL). Bezpieczeństwo płatności online zapewnia platforma Przelewy24 (przelewy24.pl)

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Uczestnik może zrezygnować z szkolenia, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni po dokonaniu płatności zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)  jednak nie późniejszym niż dzień rozpoczęcia szkolenia.
 2. Organizator zwróci pełną kwotę Uczestnikowi, o ile została wpłacona.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Organizatora – dane kontaktowe Organizatora zostały określone w § 2.
 4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Uczestnika drogą elektroniczną, Organizator niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Organizatora adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Organizator zwraca Uczestnikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Zwrotu płatności Organizator dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Uczestnika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7
Reklamacje

 1. Uczestnik może dokonać reklamacji składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w formie pisemnej przesłanego pocztą lub pocztą elektroniczną – dane kontaktowe Organizatora zostały określone w § 2
 2. Oświadczenie należy zgłosić najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.
 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 7 dni od wpłynięcia oświadczenia.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§8
Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Studio Psychologiczne Joanna Węglarz mające siedzibę w Gdyni, ul Wielkokacka 14/56 81-611 Gdynia.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi szkoleniowej, kontaktowania się w sprawach dotyczących szkolenia, windykacji należności, dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania usługi. W celu wykazania rozliczalności dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Studio Psychologiczne Joanna Węglarz jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
 5. Każda osoba, której dane są przetwarzane w ramach realizacji usługi szkoleniowej ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

§9

Inne

 1. W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od osoby prowadzącej (choroba bądź inne zdarzenie losowe) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych lub zbliżonych kwalifikacjach.
 2. W przypadku odwołania z winy Organizatora szkolenia, Uczestnikom zostanie zwrócona pełna kwota.
 3. W szkoleniu „Trener Treningu Umiejętności Społecznych – II Stopień” mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły „Trener Treningu Umiejętności Społecznych – I Stopień”. Jest to warunek konieczny. W przypadku wyjątkowych sytuacji jest możliwość skontaktowania się  z Organizatorem, i wyjaśnienia danego przypadku.
 4. W razie konieczności wystawienia duplikatu certyfikatu/zaświadczenia, nie wynikającej z winy Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wystawieniem oraz dostarczeniem certyfikatu/zaświadczenia
 5. Organizator zastrzega prawo do kontroli frekwencji na zajęciach. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem Organizatora.
 6. Główna część szkoleń realizowana jest w formie online z siedziby Organizatora. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość przeprowadzenia praktycznej części szkolenia na terenie placówki zamawiającej szkolenie.
 7. Podczas trwania szkolenia zabronione jest filmowanie. Bez zgody Organizatora zabronione jest również fotografowanie i wykonywanie nagrań audio. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do wykorzystywania tych materiałów jedynie do użytku prywatnego i niekomercyjnego lub w celu promocji wydarzenia w miejscu, w którym szkolenie się odbyło

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 28 stycznia 2021 r. do odwołania.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej www.studiopsychologiczne.com wiadomości o zmianie Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego