REGULAMIN SZKOLEŃ

STUDIO PSYCHOLOGICZNE JOANNA WĘGLARZ

§1

Postanowienia ogólne

 1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
 2. Organizatorem szkoleń jest Studio Psychologiczne Joanna Węglarz, zwane dalej Organizatorem
 3. Uczestnikami szkoleń będzie się określać osoby, które zapisały się na szkolenie.
 4. Rejestracja jest rozumiane jako zarezerwowanie miejsca poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienie w całości opłaty za szkolenie.
 5. Kontakt z Organizatorem: e-mail – biuro@studiopsychologiczne.com , tel. – 732 990 905.
 6. Szkolenie odbędzie się w miejscu i czasie wskazanym i ogłoszonym przez Organizatora.
 7. W przypadku zmian dotyczących szkoleń np. miejsce szkolenia, termin, Organizator poinformuje Uczestników  bezpośrednio przez adres email.
 8. W szkoleniu „Trener Treningu Umiejętności Społecznych – II Stopień” mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły „Trener Treningu Umiejętności Społecznych – I Stopień”. Jest to warunek konieczny. W przypadku wyjątkowych sytuacji jest możliwość skontaktowania się  z Organizatorem, i wyjaśnienia danego przypadku.

§2

Płatność

 1. Płatności są dokonywane przez Uczestników w formie przelewu, lub płatności w gotówce na miejscu, po wcześniejszym ustaleniu tej informacji z Organizatorem.
 2. Dane do płatności przelewem: konto 05 1140 2004 0000 3202 7443 9171 – Studio Psychologiczne Joanna Węglarz.
 3. W przypadku szkoleń, gdzie obowiązuje zadatek, w przypadku rezygnacji z strony Uczestnika, kwota w formie zadatku jest bezzwrotna.
 4. Organizator wystawi fakturę, na wyraźną prośbę Uczestnika. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez Uczestnika szkoleń w formularzu rejestracyjnym lub na podstawie wiadomości na adres e-mailowy Organizatora.
 5. Prośbę o fakturę można zgłosić nie wcześniej, niż 30 dni przed terminem szkolenia i nie później niż 15 dni po miesiącu w którym zostało zorganizowane szkolenie.

§3

Rezygnacja

 1. Rezygnacja z szkoleń jest możliwa poprzez: e-mail: biuro@studiopsychologiczne.com, tel. – 732 990 905.
 2. Rezygnacja ze szkoleń jest możliwa w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed terminem.  Organizator zwróci pełną kwotę (poza zadatkiem) Uczestnikowi, o ile została wpłacona.
 3. W przypadku rezygnacji z szkolenia w terminie późniejszym niż 2 dni przed terminem, Organizator nie zwróci Uczestnikowi kwoty wpłaconej za szkolenie.
 4. W przypadku odwołania z winy Organizatora szkolenia, Uczestnikom zostanie zwrócona pełna kwota (wraz z zadatkiem).
 5. Jest możliwość “zamienienia” Uczestnika, który nie może wziąć udziału w szkoleniu, z inną osobą, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

§4

Inne

 1. W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od osoby prowadzącej (choroba bądź inne zdarzenie losowe) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych lub zbliżonych kwalifikacjach lub też wyznaczenia innego terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.
 2. W ramach ceny szkolenia Organizator zapewnia udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie oraz w przerwach kawowych poczęstunek składający się z kawy, herbaty i słodkich przekąsek. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. W razie konieczności ponownego wystawienia certyfikatu/zaświadczenia, nie wynikającej z winy Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wystawieniem oraz dostarczeniem certyfikatu/zaświadczenia
 4. Organizator zastrzega prawo do kontroli frekwencji na zajęciach. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem Organizatora.
 5. Podczas trwania szkolenia zabronione jest filmowanie. Bez zgody Organizatora zabronione jest również fotografowanie i wykonywanie nagrań audio. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do wykorzystywania tych materiałów jedynie do użytku prywatnego i niekomercyjnego lub w celu promocji wydarzenia w miejscu, w którym szkolenie się odbyło.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania wyrażonej zgody dla Studia Psychologicznego Joanna Węglarz, na świadczenie usług szkoleniowych oraz informacji o szkoleniach, w związku z którymi Uczestników dane osobowe są przetwarzane. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej oraz w celu archiwalnym dokumentacji odbytych szkoleń będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa i przepisach podatkowych.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody.