fbpx

Statut

NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

NPDN Studio Psychologiczne

§1

Postanowienia ogólne

 1. NPDN Studio Psychologiczne, zwane dalej Placówką jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.
 2. Placówka ma swoją siedzibę w Gdyni
 3. Szczegółowymi zadaniami Placówki są:
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2018.2029);
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.);
  4. Na podstawie niniejszego statutu
 4. Organem Prowadzącym Placówkę jest Studio Psychologiczne Joanna Węglarz, z siedzibą w Gdyni ul. Wielkokacka 14/56.
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.

§2

Cele i zadania placówki

 1. Zasadniczym celem działalności Placówki jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w zakresie metod nauczania, oceniania i zarządzania.
 2. Szczegółowymi zadaniami Placówki są:
  1. diagnozowanie potrzeb nauczycieli i kadry pracowniczej szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w ramach doskonalenia zawodowego;
  2. organizowanie szkoleń oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie stacjonarnym;
  3. organizowanie szkoleń oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość;
  4. udzielanie konsultacji w zakresie tematyki prowadzonych form doskonalenia;
  5. prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnianie problematyki doskonalenia nauczycieli;
  6. organizowanie tematycznych konferencji;
  7. współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą.
 3. Szkolenia i inne formy kształcenia mogą prowadzić osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące odpowiedni poziom organizowanych zajęć, nazywani dalej „Wykładowcami”. Mogą to być między innymi:
  1. Psychologowie;
  2. Pedagodzy;
  3. Lekarze;
  4. Fizjoterapeuci;
  5. Nauczyciele akademiccy;
  6. Pracownicy służb bhp;
  7. Organizatorzy i autorzy szkoleń i warsztatów metodycznych;
  8. Inne osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i odpowiadają potrzebom organizatora kształcenia..

§3

Struktura organizacyjna

 1. Działalnością Placówki kieruje dyrektor.
 1. Do zadań i kompetencji dyrektora należy:
  1. ustalanie głównych kierunków działalności, rozwoju i planów pracy Placówki;
  2. kierowanie pracą Placówki;
  3. reprezentowanie Placówki w i poza jej granicami;
  4. dobór kadry zatrudnionej w placówce;
  5. inne zadania wynikające z bycia kierownikiem zakładu pracy.
 1. W placówce mogą być zatrudniani:
  1. wykładowcy do prowadzenia szkoleń;
  2. pracownicy administracji i obsługi.
 1. Do zadań i kompetencji pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:
  1. obsługa organizacyjna, administracyjna, prawna oraz finansowa Placówki;
  2. zapewnienie wyposażenia Placówki w sprzęt dydaktyczny i biurowy odpowiedniej jakości;
  3. dbanie o majątek rzeczowy Placówki.
 1. Do zadań i kompetencji wykładowców należy w szczególności:
  1. opracowanie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych;
  2. przygotowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i innych form kształcenia;
  3. sumienne i terminowe realizowanie zadań i oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

§4

Finanse Placówki

 1. Działalność Placówki jest finansowana z:
 1. opłat wnoszonych przez uczestników szkoleń i innych form kształcenia;
 2. sprzedaży wydawnictw edukacyjnych;
 3. środków pozyskanych z zleceń od instytucji i organizacji;
 1. Działalność finansowa Placówki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

 1. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący.
 1. O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności placówki lub statutu, organ prowadzący powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, o którym mowa § 1ust. 5 niniejszego statutu.
 1. Po wprowadzeniu zmian organ prowadzący tworzy tekst jednolity statutu.
 1. Aktualny statut jest umieszczony na stronie internetowej www.studiopsychologiczne.com.

§6

 1. Placówka organizuje szkolenia w wynajmowanych pomieszczeniach, posiadających zgodę Sanepidu i Straży Pożarnej.

§7

Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.
 1. Placówka posługuje się pieczątką zawierającą jej nazwę, adres oraz nr. NIP.
 1. Placówka prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 1. Niniejszy statut obowiązuje od dnia 4.02.2020