STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
NPDN Studio Psychologiczne

 1. §1

  Postanowienia ogólne

  1. NPDN Studio Psychologiczne, zwane dalej Placówką jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.
  2. Placówka ma swoją siedzibę w Gdyni
  3. Szczegółowymi zadaniami Placówki są:
   1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.)
   2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2018.2029);
   3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.);
   4. Na podstawie niniejszego statutu
  4. Organem Prowadzącym Placówkę jest Studio Psychologiczne Joanna Węglarz, z siedzibą w Gdyni ul. Wielkokacka 14/56.
  5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.

  §2

  Cele i zadania placówki

  1. Zasadniczym celem działalności Placówki jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w zakresie metod nauczania, oceniania i zarządzania.
  2. Szczegółowymi zadaniami Placówki są:
   1. diagnozowanie potrzeb nauczycieli i kadry pracowniczej szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w ramach doskonalenia zawodowego;
   2. organizowanie szkoleń oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie stacjonarnym;
   3. organizowanie szkoleń oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia na odległość;
   4. udzielanie konsultacji w zakresie tematyki prowadzonych form doskonalenia;
   5. prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnianie problematyki doskonalenia nauczycieli;
   6. organizowanie tematycznych konferencji;
   7. współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą.
  3. Szkolenia i inne formy kształcenia mogą prowadzić osoby o kwalifikacjach odpowiadających programom nauczania, gwarantujące odpowiedni poziom organizowanych zajęć, nazywani dalej „Wykładowcami”. Mogą to być między innymi:
   1. Psychologowie;
   2. Pedagodzy;
   3. Lekarze;
   4. Fizjoterapeuci;
   5. Nauczyciele akademiccy;
   6. Pracownicy służb bhp;
   7. Organizatorzy i autorzy szkoleń i warsztatów metodycznych;
   8. Inne osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i odpowiadają potrzebom organizatora kształcenia..

  §3

  Struktura organizacyjna

  1. Działalnością Placówki kieruje dyrektor.
  1. Do zadań i kompetencji dyrektora należy:
   1. ustalanie głównych kierunków działalności, rozwoju i planów pracy Placówki;
   2. kierowanie pracą Placówki;
   3. reprezentowanie Placówki w i poza jej granicami;
   4. dobór kadry zatrudnionej w placówce;
   5. inne zadania wynikające z bycia kierownikiem zakładu pracy.
  1. W placówce mogą być zatrudniani:
   1. wykładowcy do prowadzenia szkoleń;
   2. pracownicy administracji i obsługi.
  1. Do zadań i kompetencji pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:
   1. obsługa organizacyjna, administracyjna, prawna oraz finansowa Placówki;
   2. zapewnienie wyposażenia Placówki w sprzęt dydaktyczny i biurowy odpowiedniej jakości;
   3. dbanie o majątek rzeczowy Placówki.
  1. Do zadań i kompetencji wykładowców należy w szczególności:
   1. opracowanie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych;
   2. przygotowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i innych form kształcenia;
   3. sumienne i terminowe realizowanie zadań i oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

  §4

  Finanse Placówki

  1. Działalność Placówki jest finansowana z:
  1. opłat wnoszonych przez uczestników szkoleń i innych form kształcenia;
  2. sprzedaży wydawnictw edukacyjnych;
  3. środków pozyskanych z zleceń od instytucji i organizacji;
  1. Działalność finansowa Placówki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  §5

  1. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący.
  1. O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności placówki lub statutu, organ prowadzący powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, o którym mowa § 1ust. 5 niniejszego statutu.
  1. Po wprowadzeniu zmian organ prowadzący tworzy tekst jednolity statutu.
  1. Aktualny statut jest umieszczony na stronie internetowej www.studiopsychologiczne.com.

  §6

  1. Placówka organizuje szkolenia w wynajmowanych pomieszczeniach, posiadających zgodę Sanepidu i Straży Pożarnej.

  §7

  Postanowienia Końcowe

  1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.
  1. Placówka posługuje się pieczątką zawierającą jej nazwę, adres oraz nr. NIP.
  1. Placówka prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  1. Niniejszy statut obowiązuje od dnia 4.02.2020